تعریف خانوار در طرح ها و سرشماری ها

خانوارمعمولی

خانوار معمولی از چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند، با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند. در مواردی خانوار معمولی می تواند یک نفره باشد.

خانوار معمولی ساکن

خانواری که در اقامتگاه ثابت (مکان های محل سکونت ساخته شده از مصالح سخت و نیز چادر ثابت، آلونک، کپر و …) سکونت دارد، خانوار معمولی ساکن نامیده می شود.

خانوار معمولی غیرساکن

خانواری که در زمان سرشماری در اقامتگاه ثابتی سکونت ندارد، خانوار معمولی غیر ساکن نامیده می شود.

می شود. این دسته از خانوارها سه گروه زیر را در بر می گیرد:

۱- خانوارهایی که در زمان سرشماری در کوچ به سر می برند و یا در خارج شهرها و آبادی ها در سرپناه قابل حمل زندگی می کنند.

۲- خانوارهایی که در محل ثابتی زندگی نمی کنند و به طور مداوم محل زندگی خود را تغییر می دهند، مانند کولی ها.

۳- خانوارهایی که محل زندگی مشخصی ندارند و شب ها معمولاً در پارک ها، خرابه ها، زیر پل ها و ...بیتوته می کنند.

/ 0 نظر / 60 بازدید