طول آزاد راههای کشور تا سال 1389

آزاد راه: راهی است که معبر رفت و برگشت آن کاملاً از یکدیگر مجزا بوده و فاقد تقاطع‌های هم سطح است و ورود به آن و خروج از آن، منحصراً در نقاط معین و محدودی میسر می‌باشد. 

 

منبع: سری های زمانی  - سالنامه آماری کشور

/ 0 نظر / 80 بازدید