آمار پارکینگ های عمومی

در سال 1389 تعداد 1172 پارکینگ عمومی در کل کشور فعالیت داشته اند که تنها 86 کارگاه دارای خدمات فرعی مانند شستشو، تعمیر و سرویس وسیله نقلیه، فعالیت بازرگانی و سایر فعالیتها می باشد. شایان ذکر است تعداد 46.1 میلیون وسیله نقلیه در طول سال در این پارکینگ توقف داشته اند. به طور میانگین 108 وسیله  نقلیه در هر روز به هر یک از این پارکینگ ها وارد شده اند. همچنین تعداد کارکنان پارکینگ های عمومی، در این مدت 2284 نفر بوده است.

مشاهده نتایج آمارگیری از پارکینگ های عمومی

/ 0 نظر / 6 بازدید