روش های سرشماری

"دوژور" واژه ی فرانسوی و ترجمه لغوی آن در فارسی " دایمی و قطعی " می باشد. در اصطلاح جمعیت شناسی و سرشماری روش دوژور جمعیت قانونی یا حقوقی ترجمه می شود. روش دوژور کلیه جمعیت تابع یک کشور یا یک منطقه صرفنظر از محل سکونت مورد شمارش قرار می‌گیرند. در این شیوه " تاکید بر محلی است که شخص خود را متعلق به آن می داند و معمولا یا قانونا در آن محل ساکن یا مقیم است. در این روش مامور سرشماری باید هر فرد را به محل اقامت یا اقامتگاه معمولی اش منتسب کند" . نتیجه کاربرد این روش در سرشماری به دست آوردن حجم و توزیع "جمعیت مقیم" است. در این روش مفهوم "محل سکونت دائمی یا معمولی" بسیار مهم و مورد توجه می باشد. به عبارتی می توان گفت روش دوژور سرشماری افرادی است که قانوناً ساکن منطقه ای باشند و تابعیت آن منطقه را داشته باشند و در این روش حاضر یا غایب بودن مهم نیست.
ج-روش ترکیبی
در کشورهایی که تمام جمعیت ساکن نیستند و عده¬ای به صورت عشایری و متحرک زندگی می¬کنند، یعنی در ماه‌هایی از سال بین ییلاق و قشلاق در حرکت می¬باشند، بکارگیری روش "دوژور" و تعیین محل سکونت معمولی آنان در ییلاق و قشلاق مقدور نیست.
ناگزیر این گروه از جمعیت در هر کجا که مشاهده شوند، یعنی در مسیر راه ها و در حالت کوچ به عنوان جمعیت عشایری و متحرک با روش "دوفاکتو" صرفنظر از اینکه ییلاق یا قشلاق آنان در کدام منطقه است، در منطقه¬ای که مشاهده می¬شوند، سرشماری و به همان منطقه انتساب داده می شوند. لازم به یادآوری است که بقیه اهالی کشور اعم از جمعیت اسکان یافته یا نیمه اسکان یافته با روش دوژور سرشماری می¬شود. به این ترتیب، با کاربرد هردو روش (روش مختلط) سر شماری نفوس در این¬گونه کشورها انجام می¬شود. امتیاز این روش آن است که تصویر جامعی از جمعیت در محل سکونت معمولی به¬دست می¬آید بدون آنکه آن گروه از جمعیت که محل سکونت معمولی آن‌ها قابل تعریف نیست از قلم بیافتد.

توضیح اینکه در سرشماری های ایران به طور عمده از روش دوژوربا مراجعه به محل سکونت افراد استفاده می شود و برای افراد غیرساکن و در حال کوچ از روش دوفاکتواستفاده می‌شود
بنابراین در ایران هر دو روش به کار می‌رود. مطابق توصیه های سازمان ملل متحد کاربرد ترکیبی از دو روش مفید است.

/ 0 نظر / 183 بازدید