معرفی نرم افزار آماری4

4- R

 R نرم افزارى ساده، پر کاربرد و مناسب براى محاسبات آماریست که کار با آن حتى براى دانشجویان مبتدى آسان و جذاب است. الب است اشاره شود که نصب آن نیز بسیار ساده ست و بدون نیاز به خرید و یا خارج شدن از منزل و یا حتی صرف وقت خاصی میتوان آنرا از اینترنت دانلود و براحتی نصب کرد.

5- LISREL

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه­گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل­یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

/ 0 نظر / 4 بازدید