بالاترین میزان شهرنشینی

بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 بالاترین میزان شهرنشینی به ترتیب مربوط به استانهای قم (95/2 درصد)، تهران(92/8درصد) و البرز(90/5درصد) می باشد. کمترین میزان شهرنشینی (بالاترین میزان روستانشینی) به ترتیب مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان(49درصد)، هرمزگان(درصد50) و گلستان (51درصد) می باشد.

 نسبت شهرنشینی از فرمول زیر بدست می آید:

/ 0 نظر / 56 بازدید