عشایر ایران زمین

بر اساس نتایج سومین سرشماری اجتماعی – اقتصادی عشایر کوچنده که از 2 تا 22 تیرماه در سال 1387 صورت گرفته است، تعداد 212660 خانوار عشایری با 1186380 نفر جمعیت درقالب 103 ایل و 586 طایفه مستقل در کشور استقرار دارند.

             

 

/ 0 نظر / 4 بازدید