آمار اشتغال و بیکاری

بهترین ماخذ برای آمار اشتغال و بیکاری استفاده از نتایج طرح نیروی کار می باشد که به صورت فصلی و سالانه توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود. در این طرح اطلاعات مربوط به جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت غیر فعال اقتصادی، شاغل، بیکار، فعالیت اصلی محل کار، وضع شغلی، وضع فعالیت، ساعت کار معمول، اشتغال ناقص، جمعیت شاغل در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، اشتغال در بخش خصوصی و عمومی، گروه‌های عمده شغلی، گروه‌های عمده فعالیت، روش‌های جستجوی کار و تمایلات شغلی و سایر اطلاعات مرتبط جمع آوری می شود. این طرح قبل از سال 1383 به نام اشتغال و بیکاری انجام م یگرفته است.

دسترسی به نشریات نیروی کار

/ 0 نظر / 12 بازدید