دیگران پندارند، که شمارشگر سرها هستیم

من خودم پندارم که محقق هستم

گاه می اندیشیم، که پس از اخذ یکی مدرک ناب

دولت و مجلس و فولاد و دگر ارگانها سر کارایی من بحث کنند

و یکایک از من، ایده درخواست کنند یا یک طرح

چه خیالی، چه خیالی

من خودم می دانم
رشته ام بی اجر است

دوستی با لبخند گفت روزی با من

علم انجام دگر دانشهاست، رشته ما ای دوست

من نمی دانم که چرا می گویند: همه چیز نرمال است 

گاما چوله به راست

و چرا هیچ کسی در طلب کوشی نیست
تی و خی دو چه کم از توزیع نرمال دارند

برگه ها را باید شست

جور دیگر باید خواند

نمره ها را باید شست

نمره باید خود بیست

نمره باید کم کم، هفده و هجده باشد

رشته ام آمار است
گاه گاهی آگهی می گیرم

و در آنها، پی نامی

ردی

و نشانی ز خودم می گردم

کار ما گم شده است

کار ما نیست شناسایی افراد بشر

کار ما شاید این است

که میان رقم و داده و نرخ

پی مقدار حقیقی بدویم 


/ 0 نظر / 34 بازدید