انتشار خبرنامه شماره 78 انجمن آمار ایران

خبرنامه انجمن آمار ایران ، نشریه خبری این انجمن است که در پایان هر فصل منتشر می شود . هدف اصلی از انتشار خبرنامه، درج اخبار آماری ایران و جهان، آشنایی با بزرگان آمار و ایجاد ارتباط میان اعضای جامعه آماری با یکدیگر و نیز با انجمن آمار ایران است . در این راستا خبرنامه شماره 78 انجمن آمار ایران منتشر شده و از سایت این انجمن قابل دانلود و مطالعه است.

/ 0 نظر / 8 بازدید