توزیع درآمد در کشور

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد در سال 1392، ضریب جینی کشور برابر با 0/3650 می باشد. همچنین سهم ده درصد ثروتمند ترین جمعیت  به ده درصد فقیرترین جمعیت به 10/68 رسیده است. منبع: درگاه ملی آمار

 ضریب جینی یک مفهوم اقتصادی است که درجه برابری توزیع درآمد را نشان می دهد و ارقام آن بین 0 تا 1 را در برمی گیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور است.

 

/ 0 نظر / 204 بازدید