شاغلان در گروههای عمده فعالیت

بر اساس های معیارهای بین المللی فعالیت های اقتصادی در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه بندی می شوند. نمودار زیر آمار فعالیت های اقتصادی ایران را طی سالهای 1384 تا 1391 بر اساس طرح امار گیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود نشان می دهد.

منبع: کتاب شاخص‌های بازار کار در ایران 1391-1384

/ 0 نظر / 54 بازدید