سرشماری سال 1365

در این سرشماری خانوارهای معمولی به دو دست هی ساکن و غیرساکن طبق هبندی شده اند و مانند سرشماری های قبلی با طبقه بندی خانوارهای عشایر مواجه نیستیم هرچند که خانوارهای عشایری خود مصداقی از خانوارهای غیرساکن هستند. از آ نجا که اجرای سرشماری هم زمان با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود در قسمت مربوط به مهاجرت، اطلاعات مربوط به مهاجرت در اثر جنگ برای اولی نبار در سرشماری های نفوس کشور جمع آوری گردید.

منبع: برگرفته از مقاله اقای نوراللهی و خانم نائینی

/ 0 نظر / 62 بازدید