آمارگیری از آژانس های مسافرتی

 طرح آمارگیری از فعالیتهای کمکی حمل و نقل هوایی، گشت های مسافرتی و کاروان های زیارتی در سال 1384 و 1387 توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. نتایج آمارگیری سال 1387 در اسفند 1388 منتشر شده است. بر اساس نتایج این طرح، تعداد 3254 کارگاه در این زمینه فعالیت دارند. تعداد کارگاهها بر حسن نوع فعالیت اصلی شان در نمودار زیر مشخص شده است. مشاهده نتایج در سایت مرکز آمار

/ 0 نظر / 12 بازدید