شعر آماری

چون کم آید فهم آمار، بد شود         یک بلا ده گردد و ده صد شود

دانش از گرمی فتد مهر از فروغ        فلسفه باطل شود، آمار دروغ

مستطیعی را نماید مفلسی           گر نباشد فهم آمار در کسی

آن رقم آهسته بنماید رهی             لغزش پائی و افتد در چهی

رو که آمار فهم گردی ای جوان        جان بیابی  و دانش و عقل و توان

تا نیابی درّ آن دست بر نکش           خودنمائی یابی و نیکو کنش

افشین آشفته

/ 0 نظر / 38 بازدید