متوسط هزینه های خانوارهای روستایی

 همانطور که ملاحظه می شود، در سال 1375 متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی برابر با ششصدو نود و هشت هزار تومان و در سال 1380 برابر با یک میلیون و 723 هزار تومان و در سال 1390 برابر با 8 میلیون و 397 هزار تومان می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید