سرشماری ده ساله یا پنج ساله؟

از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران به موجب قانون هر ده سال یک بار اجرا شده است. نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۳۵ به وسیله اداره آمار و سرشماری های بعدی در سال های 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385 به وسیله مرکز آمار ایران انجام شد.

 در سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبه ی هیئت وزیران (1386/2/24) فاصله زمانی اجرای سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از ده سال به پنج سال کاهش یافت.

/ 0 نظر / 8 بازدید