سالنامه آماری کشور

فصل پنجم - معدن
فصل ششم - نفت و گاز
فصل هفتم - صنعت
فصل هشتم - آب و برق
فصل نهم - ساختمان و مسکن
فصل دهم - بازرگانی،رستوران و هتلداری
فصل یازدهم - حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات
فصل دوازدهم - بازارهای مالی
فصل سیزدهم - امور قضایی
فصل چهاردهم - بهزیستی و تامین اجتماعی
فصل پانزدهم - آموزش
فصل شانزدهم - بهداشت و درمان
فصل هفدهم - فرهنگ و گردشگری
فصل هجدهم - بودجه دولت
فصل نوزدهم - هزینه و درآمد خانوار
فصل بیستم - شاخص های قیمت
فصل بیست و یکم - حساب های ملی
فصل بیست و دوم - آمارهای بین المللی
فصل بیست و سوم - امور سیاسی
/ 0 نظر / 304 بازدید