ترسیم هرم سنی به کمک نرم افزار اکسل

8. در این مرحله نمودار شما مشابه زیر خواهد بود. 


9. حالا روی محور عمودی در بالاترین نقطه دو بار کلیک کنید. پنجره زیر باز میبشود. Major andMinor tick mark را روی کلمه None  انتخاب کنید  و Tick mark labels را روی Low قرار دهید

10.حالا در یکی از طرفهای سری داده های نمودار دو بار کلیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شود. در منوی Options  قسمت Overlaps  را روی صد قرار دهید و Gap Width را صفر انتخاب کنید.

 11. حالا در روی محور افقی دو بار کلیک کنید

12. منوی Number را باز کرده و در قسمت Category گزینه Custom را انتخاب کنید و در طرف راست 0;0 را بنویسید.

13. حالا هرم سنی شما آماد ه است و می توانید رنگها و اندازه ها را به دلخواه تغییر دهید

 


/ 0 نظر / 22 بازدید