کمترین نرخ بیکاری در استان گلستان و آذربایجان غربی

بر اساس نتایج طرح نیروی کار تابستان 1392 بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان قزوین و خراسان شمالی (42درصد) و کمترین نرخ بیکاری در استان گلستان و آذربایجان غربی (6 درصد) می باشد.شایان ذکر ست نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برابر با 39.1 و نرخ بیکاری کشور برابر با 10.4 درصد می باشد. نمودار زیر نرخ بیکاری را به تفکیک گروههای سنی نشان می دهد.

/ 0 نظر / 98 بازدید