شاخص های اهداف توسعه هزاره

از سال ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد به منظور ایجاد دستور کار جامعی برای پیشرفت مبتنی بر حقوق، که شامل مقاصد حساب شده، اهداف محدود به زمان و شاخص های سنجش میباشد، یک سلسله جلسات سران جهانی و همایش های سراسری دنیا را بانی شده است.

در سپتامبر سال ٢۰۰۰ تعداد ۱۴٧ نفر از سران کشورها، که متشکل از ۱۹۱ ملت بود، "اعلامیه هزاره" را اتخاذ کردند. این اعلامیه که سند قابل ملاحظه ای می باشد، در نتیجه یک سلسله همایش های بین المللی و ملاقات های سران که از سال ۱۹۹۰ آغاز شد بوجود آمد و دامنه وسیع و بی سابقه ای از تعهدات و برنامه ریزی فعالیتها را در میان جوامع بین المللی شامل میشود. این اعلامیه مسائل مربوط به صلح، امنیت، توسعه، محیط زیست، حقوق بشر و حکومت را پوشش میدهد. در این اعلامیه اهداف توسعه که بطور دوجانبه تقویت و مددکاری میشوند به صورت دستورالعملی جهانی عرضه میگردد. با اتخاذ این اعلامیه و متعهد شدن به آن رهبران جهان با هشت آرمان از "اهداف توسعه هزاره" (MDGs) که محدود به زمان و قابل سنجش میباشند موافقت کردند. این آرمانها که برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، پس رفت محیط زیست و تبعیض بر علیه زنان میباشد عبارتند از:

/ 0 نظر / 37 بازدید