سرشماری سال 1345

 نتایج سرشماری فوق نیز شامل اطلاعات ایلات و عشایر و خانوار متحرک نمی شد و مقرر گردید اطلاعات این دسته از جمعیت کشور جداگانه منتشر شود. به علاوه در سرشماری سال 1345 اطلاعات فعالیت های اقتصادی مربوط به مکان نیز جمع آوری نمی گردید لذا سرشماری سال 1345 قابلیت چارچوب سازی برای فعالیت های کارگاهی و یا اقتصادی مربوط به مکان را نداشت. اطلاعات مربوط به مسکن در سطح وسیع تری جمع آوری می شد که امکان محاسبه  شاخص های مربوط به مسکن و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته در آن و نیز عمر بنا را فراهم می آورد. از این رو سرشماری مزبور اولین سرشماری نفوس و مسکن کشور محسوب می شود.

منبع: برگرفته از مقاله اقای نوراللهی و خانم نائینی

/ 0 نظر / 57 بازدید