واحد اطلاع رسانی آماری

واحد اطلاع رسانی آماری مرکز آمار ایران در سال 1373 براساس نیاز کاربران مرکز آمار ایران درخصوص استفاده بهینه از  نتایج طرحها و سرشماری های اجرا شده در مرکز آمار ایران تاسیس شد . این واحد در ابتدا با حضور کارشناسان آماری و مهندسین تحلیگر سیستم و متخصصان ارتباطات فعالیت خود را آغاز کرد.
                    کاربران و مراجعه کنندگان خدمات زیر را از این واحد دریافت می کنند:

1- دریافت مشاوره جهت نیل به اطلاعات  مورد نیاز کاربران تا کوچکترین رده های جغرافیایی ( مانند: حوزه ، بلوک ، ابادی ، روستا شهرها و ... ) 
2- آشنایی با قالب های قابل ارائه اطلاعات مورد نیاز کاربران.
3- آشنایی با محدودیت های فنی و الزامی طرحها و سرشماری های اجرا شده . 
4- نحوه خرید نتایج و طرح ها براساس مصوبات قانونی . 
5- آشنایی کاربران با محدویتهای قانونی جهت ارائه اطلاعات ( موادی چون : ماده 7 قانون مرکز آمار ایران)

/ 0 نظر / 8 بازدید