890 نفر در یک کیلومتر مربع

در استان تهران تراکم نسبی جمعیت برابر با 890 می باشد. یعنی در هر کیلومتر مربع 890 نفر زندگی می کنند.


کمترین تراکم جمعیتی به ترتیب مربوط به استانهای سمنان(6) خراسان جنوبی
(7) و یزد (8) می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید