تراکم جمعیت کشور

تراکم جمعیت: عبارت است از نسبت جمعیت یک منطقه به مساحت آن منطقه (نفر در کیلومتر مربع)

ماخذ: مرکز آمار ایران ،سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335 تا 1390 و آمارگیری جاری جمعیت 1370

منبع: درگاه ملی آمار بخش سری های زمانی

/ 0 نظر / 259 بازدید