شگفتی های آماری قرآن

۱ – سال ۳۶۵ روز است و واژه «یوم» (به معنای روز در زبان عربی) دقیقاً به همین تعداد در قرآن تکرار شده است.
۲ – کلمه «شهر» به معنای ماه دقیقاً ۱۲ مرتبه در قرآن به کار رفته است.
۳ – نمازهای یومیه پنج وقت دارد و کلمه «صلوة» نیز در قرآن به همین تعداد آمده است .
۴ – کلمات زن و مرد هرکدام به طور مساوی ۲۴ بار در قرآن آمده است.
۵ – تعداد کلمات فرشته (ملائکه) و شیطان به طور مساوی ۶۸ می‌باشد.
۶ – اگر مشتقات دو کلمه فوق را هم اضافه کنیم باز هر دو رقم متساویاً ۸۸ می‌شود.
۷ – دو کلمه مترادف دنیا و آخرت هریک دقیقاً ۱۱۵ بار در قرآن آمده است.
۸ – دو کلمه «عقل» و «نور» هر کدام به تساوی ۴۹ بار تکرار شده است (اشاره به نقش تعقل در هدایت)
۹ - «شکر» و مصیبت هر کدام ۷۵ بار (اشاره به شکر نعمت برای رفع مصیبت) آمده است.
۱۰ – لسان (Tongue) و موعظه (Sermon) هرکدام ۲۵ بار (اشاره به بهترین کاربرد زبان)
۱۱ – محمد و شریعت هر کدام ۴ بار (ارتباط پیامبر با آموزش هایش)
۱۲ – مشتقات کلمات فساد (Corrupt) و نفع (Benefit) به تساوی ۵۰ می‌باشد.
۱۳ - «انفاق» (Spending) و رضایت (Satisfactions) هر دو ۷۳ بار (راه آسایش روان).
۱۴ – سحر (Magic) و فتنه (Sedition , Misleading) هرکدام ۶۰ مرتبه.
۱۵ – زکات و برکت هرکدام ۳۲ بار (ارتباط برکت و باروری و رشد اقتصادی با پرداخت داوطلبانه مالیات).
۱۶ – مشتقات کلمات صبر (Patience) وشدائد (سختتی‌ها Hardship) هرکدام ۱۱۴ بار (مساوی سوره‌های قرآن)
۱۷ – کلمات مرده (موتی) و گمراه (اسم فاعل مفرد و جمع کلمه ضال) هر دو ۱۷ بار به کار رفته است.

منبع: وبلاگ تحقیقات آماری

/ 0 نظر / 39 بازدید