اولین سرشماری در کشور سوئد

تعداد جمعیت از دیرباز مورد توجه انسان بوده است و در ادوار گوناگون به رو شهای مختلف مورد سنجش قرار گرفته است. سابقه سرشماری جمعیت در جهان به 3800 سال قبل از میلاد برمیگردد و ابتدا در سطحی بسیار محدود نیازهای اطلاعاتی بشر را تامین می کرده است. مطالعه اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهد، کشورهای مصر، چین و بابل به ترتیب، حدود سال های 2500 و 3000 و 3800 قبل از میلاد به سرشماری نفوس اقدام نموده اند در این سرشماری ها ، عموماً اطلاعاتی نظیر جنس، سن، شغل و مالکیت افراد جمع آوری شده است. سرشماری قوم یهود هنگام مهاجرت از مصر، سرشماری های متعدد یونان و امپراطوری رم باستان و سرشماری هایی که در برخی از کشورها در قرون وسطی انجام شده و ویژگی های طبقات مختلف شامل طبقه اشراف و پیشوایان مذهبی را به دست می داده است و ... از سابقه سرشماری ها قابل ذکرند. اولین سرشماری جهان، به روش نوین در سال 1794 در کشور سوئد انجام شده است و بعد از آن کشورهای دیگر نیز به شمارش افراد جامعه خود به روش مذکور پرداختند.

/ 0 نظر / 9 بازدید