نرخ رشد اقتصادی

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 92 را منفی دو درصد و بدون نفت را منفی 1.7 درصد اعلام کرد.

بر اساس نتایج حساب های ملی فصلی، مقدماتی، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در نیمه اول سال 92 منفی دو درصد بوده است و بر همین اساس محصول ناخالص داخلی بدون نفت نرخ رشد بیشتری معادل منفی 1.7 درصد را نشان می دهد.

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 2.1 درصد، گروه صنعت با بیشترین کاهش معادل منفی 5.4 درصد و رشته فعالیت های گروه خدمات معادل منفی 0.6 درصد رشد داشته است.

/ 0 نظر / 108 بازدید